دسته بندی: هفته نامه

هفته نامه داني آني

مجموعه اي منتخب از مقالات و مطالب مربوط به اپلاي بوده كه به شما در زمينه مهاجرت و اپلاي كمك خواهد كرد. اين مقالات در زمينه هاي مختلف از جمله ويزاي تحصيلي، ويزاي شغلي، ويزاي سرمايه گذاري، ويزا تفريحي، اطلاعات كشورهاي مختلف از جمله شرايط زندگي، هزينه هاي زندگي و دانشگاه هاي ان كشورها خواهد بود.